Kiểm tra trước khi giao xe PDI

Để thuận tiện cho công việc kiểm tra trước khi giao xe và đảm bảo các công việc được các kỹ thuật viên tiến hành một cách đầy đủ và nghiêm túc, Công ty Yamaha Sài Gòn quyết định gắn mẫu phiếu kiểm tra trước khi giao xe vào bên trong cuốn sổ bảo hành (tham khảo phần “Sổ bảo hành”)