Miễn phí bảo dưỡng và kiểm tra xe 1/6/2020 – 31/7/2020 tại trạm Dịch vụ – Bảo hành cơ sở 2